Makuvulwe ingxoxo ngolahleka kwemali ezivenkileni

Shai Mkhulungu, Gugulethu

Aziqali kwenzeka izinto ezinje, ingakumbi ezokulahleka kwe mali ezandleni zeevenkile eGugulethu Mall.Le nto ihlala isenzeka, kwaye nakum mna mntu ubhala le email yenzeka kwapha kwivenkile yempahla. Ndicinga ukuba yeyommi wase China. Ndilibala nje igama layo, kodwa isekhona. Ndidlula kuyo oko xa ndise Gugulethu Mall.

Kweyam icase kwabiwa iwallet yam yonke kwathathwa imali engange R500, wabonakala umntu kwi CCTV camera eyithatha iwallet esiya nayo kwi kona engena camera, engumsebenzi walavekile. Xa ndiyovula icase eGugulethu police station, waya umcuphi kula venkile wayiboniswa iCCTV camera, wayibona lentombazana ithatha iwallet yam. Yathathwa yasiwa epolice station, kwathiwa mna mandihambe ndigoduke andifuneki nganto, ndizova ngomcuphi. Azange ndiphinde ndive noba lomntu usiwe ecourt, kwathiwani. Kodwa ndafowunelwa ngu mcuphi emva kwentsuku ezimbini sele esithi icase icinyiwe ngoba umtyholwa akaziwa apho ahlala khona nomqeshi lo wakhe akamazi ukuba uhlala phi.

Into eyenza buhlungu asikhuselwa nangumthetho, nevenkile le ulahlekelwe yimali kuyo ayikukhuseli.Ii khamera zabo zezojonga eyabo ilahleko, abanaxesha lethu thina bathengi. Inkcazelo eyenziwe ngumphathi wakwa Pep ayivakali, kwaye ikhusela ushishino lwakhe akanaxesha lomthengi. Jonga umntana ohlala kwindawo ehlelelekileyo njenge Nyanga, nezinye iindawo athi athumela imali ngendlela ekhuselekileyo ngokokutsho kwabantu bwakwa Pep, kanti imali yakhe iyongena emlonyeni wesela. Kuthiwani ngala mama ulindele imali kwelinye icala? Ndicela khe kuvulwe ingxoxo nesisombululo malunga nokubelwa kwethu bathengi ngabantu abaqeshwe kwezindawo. Okwesibini ndifuna umthetho wenze uphando olululo lokuba imali efakwe over the counter iya njani kwi bank yakwa Absa, kwaye lo uyikhuphileyo ungaziwayo uzifumene phi iinkcukacha zalemali?

Ukuba umthengisi akakwazi ukoluleka umsebenzi wakhe makabhatale imali yabantu. Eso sisicelo sam ngoba mna andikaxoli yi R500 yam yeminyaka emihlanu eya gqithayo, kubeka phi kulo we R2 000 yenyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Ndicela isisombululo kule nto. Ukuba ngaba asikho isisombululo abathengi basengxakini, ngoba ngumthengisi oza kumthengi Ndiyacela khaniyilandelele into yokurojwa kwethu bathengi, sirojwa ngumthengisi nomqeshwa wakhe.