Umbulelo kwiCodeta

Nokwanda Tongo-Siga, Khayelitsha

Mandithathe elithuba ndenze umbulelo kumbutho wonooteksi, iCongress of Democratic Taxi Associations (Codeta).

Lombutho uthe ngethuba abahlali bakoo-H eKhayelitsha bebexakene nokungcwaba omnye wabo walulutho. Njengoko ndandize ebusweni benu ndikhothamile ndizithoba kuni ndicela uncedo lokuba nihlangule ikhaya lakwa Myataza ebelikwilifu elimnyama.

Olusapho lushiywe ngunyana walo ngequbuliso sasondela kuni sibika ingxaki.

Ngoku ndisondela kuni ndisenza umbulelo ongazenzisiyo kuni. Kukho intetho yamakhumsha ethui “gratitude is powerful and is an anchor of expressing”. Wamhle ke umsebenzi womfana ngenxa yezinwe zenu. Kwincwadi yompostile uPawulosi uthi isandla esiphayo sesisikelelekileyo ngaphezu kweso samkelayo.

Lento besiyenza besisenzela uBawo wethu osemazulwini. Yiyo yona into ayifunayo apha kuthi emhlabeni. Ukuba beningekho ngesi ngeyonto. Kuluvuyo kuthi ukuthi huntshu Codeta, sivuya kakhulu. Nangomso !