Lukhuthazwe ekulweni neziyobisi ulutsha

Umbutho olwa ukusetyenziswa kweziyobisa nokunxila iSouth African National Council on Alcoholism and Drug Dependence (SANCA) uthi uzakuthi gqolo ukuncedisa ulutsha ukuba luhlale luthe qwa.

Lombutho ubambe isibhadlalala setheko kumGqibelo weveki esisuka kuyo nalapho beluvuyisana nolutsha oluthe lwazimanya nalo ngokufunda banzi ngeziyobisi.

Elitheko nebelibanjelwe ekwisikolo samabanga abaphakamileyo saseGugulethu lidibanise abantwana bezikolo ngezikolo zaseGugulethu.

Igquba lwabantwana luthe lwaqeqeshwa ukulwa ubundladiya, utywala kunye neziyobisi ngulo mbutho.

Emveni koqeqesho lizakuba ngoonozakuzaku kwiindawo abahlala kuzo nasezikolweni bezama ukudlulisa ulwazi.

Okhokelela lombutho uMnoneleli Dlangalavu novuyiswe kukubona abantwana besikolo bezeka mzekweni wokulwa iziyobisi uthe kukhona ukuphucuka ebantwaneni.

Eligqala laseKhayelitsha nekudala lisilwa nokusetyenziswa kweziyobisi lulutsha lithe alizkuphela mandla ekusebenzisana neminye imibutho elwa umkhwa weziyobisi.

“Sinomsebenzi ezandleni zethu futhi sinexanduva lokubona abantwana bengatshayi ziyobisi, bengasel’utywala futhi bengakhuthuzi. Oluxanduva lelomntu wonke kodwa asizusonga izandla ilizwe lisifa. Kuyavuyisa ukubona abantwana bethakazelela ukufunda.

Le mfundiso bazakuyithabatha bayise emakhaya nakwindawo apho badlala khona. Xa ufundisa umntwana ufundisa isizwe,” uncome watsho.

Ukanti eliphulo aliphelelanga eGugulethu kuphela.

UMnumzana Dlangalavu uthe kusekuninzi abazakwenza ukuze kuliwe nalomkhuba weziyobisi.

Uthe kusekho ulutsha oluninzi nolukhulayo nolusafuna ukuvavanya iziyobisi.

“Idabi lokulwa iziyobisi lidabi elide kakhulu. Elidabi alikazikuphela namhlanje side siqinisekise ukuba abantwana bethu bakhululekile emakhamandeleni esihogo seziyobisi,” uchaze watsho.

Uthe eyona ngxaki ulutsha luye lufune ukungcamla ngelidlalayo kanti lizakubopheleleka. Uchaze wathi iziyobisi ziqala kancinci de zibenomtsalane omangalisayo. Uthe kulutsha olusebenzisa iziyobisi kukho abo baqalayo, kubekho asele bezisebenzisa imihla ngemihla kuze kubekho abo sele bexhokeke kuzo.

Uthe kubalulekile ukuba kusoloko kukho abantu abafundisa ubungozi beziyobisi kulutsha.

Kubafundi, lomhla ubonakele ingumhla omkhulu kunene kubo. Uninzi lwabo luthe lufunde lophela kwaye luxhotyisiwe ngobungozi bokusebenzisa iziyobisi.

Kwabo bathe bathetha neliphephandaba, bathe kuninzi ebebengakwazi. Bathe xa kungoku batyhileka amehlo kwaye bazakuzithatha iimfundiso bazise nasemakhayeni abo nakumaqela apho badlala khona.