Ukhuseleko lwabantwana nomama

Umbutho ojongene nemiba yolwaluko apha Langa oyi EMBO, umema bo nke abahlali ukuba bazokuba yinxalenye ye nkqubo yokuhlonipha intlekele yokuxhatshazwa koo mama nabantwana eGuga S’thebe.

Lo mcimbi uzakuqala ngomngcelele ozakusuka e Guga S’thebe uyekuphelela e Sport Complex ngoLwesibini umhla we 10 ku December , ngentsimbi yesihlanu malanga.

Iingcombolo ezithe vetshe zifumane ku Mnuzana Mandla Mlambo kwa 073 711 2662.

Previous articleTop runner
Next articleFire guts crèche
SHARE