Uguqulele uMarx, Engels no Lenin esiXhoseni

Incwadi kaMlamli Bara itsala imbali ukususela kwiminyaka yowe 1922 apho kwamiselwa umthetho wokubhangisa nokuvala umlomo imibutho yobu Komanisi.

Umfundisi ntsapho wamabanga aphezulu eKhayelitsha, uMnumzana Mlamli Bara, uguqulele imisebenzi echongiweyo yababhali abangoompondo zihlanjiwe kuluvo lobusoshayali nobukomanisi.

UMnu Bara okhe wangumhlohli kwidyunivesithi yase Ntshona Koloni noyingcali kwicandelo lophuhliso uthi uqhutywe luthando lwakhe lweengcamango zoo Karl Marx, Frederic Engels no Vladimir Lenin ukuba makaziguqulele esiXhoseni.

“Ndibethe iintaka ezimbini ngelitye elinye.

Ndilondoloza isiXhosa kwakunye neengcamango endicinga ukuba zisisisombululo kwingxaki zolawulo lwabantu emhlabeni jikelele,” ugqabaza atsho uBara.

Uhambisa athi lencwadi isihloko esithi ‘Uphengululo’ nguvimba wolwazi lwendyebo yesizwe nabasebenzi nesizukulwana sabo.

“Esi sisibane , sisixhobo senkululeko sabasebenzi behlabathi liphela. Oluncwadi luqalathe isiqalo nesiphelo sabasebenzi,” uthetha atsho.

Kulencwadi uye acacise amagama avamileyo kwintetho yepololtike, inkoliso yawo ithathwa kwisiFrentshi, isiJamani nesi Russia.

“Amagama afana no proletariat athetha abasebenzi, bourguise umele ubutyebi ngoku ndicinga ukuba xa ebhalwe acaciswa ngesiXhosa uluntu lwakufunda kakhulu luze lukwazi ukwetyisa iingcamango zooMarx, Lenin no Engels ngokulula,” uBara unabisa njalo.

Incwadi yakhe itsala imbali ukususela kwiminyaka yowe 1922 apho kwamiselwa umthetho wokubhangisa nokuvala umlomo imibutho yobu Komanisi.

Uthi lomthetho udlale indima enkulu ekufuthaniseleni umbutho wama Komanisi eMzantsi Afrika.

“Alibakwana amaKomanisi esinawo apha eMzantsi Afrika anolwazi olupheleleyo ngoluncwadi. Imfundo yobandlululo ishiye imizila ekuluxanduva lwethu ukuyincothula,” utshilo.

Lencwadi yahlulwe yazizahluko ezine, esokuqala sigxile kwimithetho yobukomanisi, esesibini sijonge amagqantshintshi ngobomi buka Frederic Engels, ze esesithatu sigxile ku Karl Marx, esesine siqwalasela umsebenzi wentlawulo nobungxowa.

Lo ka Bara angathanda ukuba lencwadi yakhe ifakwe kumathala encwadi ezikolweni ukuze abantwana bafunxe olu lwazi.

“Ndisazama iindlela zokuba lencwadi mayifumaneke ezikolweni nakuluntu ngokubanzi,” uqukumbela ngelitshoyo.

Ukuba unqwenela ikopi yakho ungaqhagamshelana no Bara kwa 072 896 7756 okanye umqhafazele kwa mlamli.bara@gmail.com