Oonyawontle bathandazile

Iqoqo labefundisi nobhishophu be-African Ministers Independent Churches Organisation badibene eKhayelitsha ngeCawe.

Abenkolo balisabele ikhwelo lokuthandazela ilizwe kubhubhane wekhorona.

Esenza intetho yakhe uMongameli uCyril Ramaphosa ngexesha ehlisa izigaba zovingco ubongoze abenkolo ngeenkolo ukuba bathandazele isizwe ngeCawa edlulileyo.

Iqoqo labefundisi nobhishophu be-African Ministers Independent Churches Organisation baye badibana eKhayelitsha ngeCawa begxwala emswaneni nabo bathe bashiywa zizalamane nezihlobo kunye nabo bagulayo yikhorona.

Nangona isifundisi sivakalise ukukhathazeka kuba umongameli uke wabashiya ngemva kulomba kodwa bavakalise ithemba lokuba idabi lekhorona lizakuphunyelelwa. Ababafundisi nabebedibene eGraceland kwinkonzo iBaptist Presbyterian bathe ukuba bekukhululwe kudala ukuba bathethe nendembelele yasemaZulwini, mhlawumbi ngekungakade kude kulahleke imiphefumlo emininzi. Kodwa balwamkele ikhwelo likamongameli lomthandazo nelokuvula iinkonzo.

Kodwa bathe abakuboni kakuhle ukuba bazakukwazi ukusa amarhamante abo ezinkonzweni ngenxa yamanani abawanikiwe nemiqathango yokuba kufuneka kungaculwa. Esamkela intetha kamongameli, ongumongameli waliqoqo uSizwe Nyobole uthe besisifundisi bayabulela xa kude kwavela ukukhanya .Uthe ukuthandazela ilizwe yinto yabo kakade.

“Asithi ngesenze ngcono kodwa mhlawumbi imiphefumlo emininzi ngeyisindile. Kodwa kuba sike sabekelwa buqelele ayikho into ebesinokuyenza. Asikwazanga ukubona amarhamente engesiwanike ukutya komphefumlo nethemba.

“Kodwa siyambulela umongameli ngale nyoba athe wayenza,” uthethe watsho.

Ukanti isekela lakhe uMfunsisi uZolani Ndenge wenkonzo iAFM, Rise and Shine uthe bayakuhlonipha konke okubekwa phambi kwabo ngumongameli welizwe. Umfundisi Ngende unethemba lokuba emveni kwelemithandazo yempela veki nalapho bekukhnyiswa namakhandlela izinto azizukufana nakuqala.

“Indima yokukhanyisa amakhandlela ikhona kwasebhayibhileni. Sinethemba ke lokuba ongentla uzakuyamkela imithandazo nezicelo zethu. Kodwa namm ndinayo into ethi sibizwe kudala sele konakele. Kodwa lisekhona ithemba,” utshilo.

Abanyawontle baqhubekile kakuhle bexhobile ngazo zonke izinto ezifunekayo. Njengento esele ifuna ukuba sisiqhelo, wonke umntu ufake isanethayiza zisuka nje. Ukanti nendlela yokuba yokuqaqelana ithe yahlonitshwa.

Oququzele lomsitho uBhishophu uWelile Solomons we In His Wounds We Are Healed Ministries uthe eli lixesha lokuba wonke ubani abuyele kuThixo. Uthe lixesha lokuva abantu bazibence, bazazi ukuba bame phi na.

Ukanti uMfundisi uMzukisi Mbili we Church of God Ministries uyichaze imeko isizwe esikuyo njengembi kakhulu.

Watsho esithi bekukudala ukuba makubuyelwe kuThixo. Uthe iyothusa into yokuba kuvulwa utywala kuqala kushiywa iinkonzo kodwa esithi bazakuqhubeka nokuthandaza benthandela ilizwe abaloithandayo.

Umthandazo uqhubeka kakuhle ngaphandle kwamagingxigingxi.