Isaziso

File your diary with upcoming events in your neighbourhood
ICouncil of Nguni People yazisa ngentlanganiso eyakubanjwa ngoMgqibelo Novemba 17, ngentsimbi yeshumi kusasa eBlock 6, Lower Crossroads, kwicawe yase Postile eNtloyisa Street  emva kwasakhiwo sakwa  Fihla Undertakers.

Imiba ephambili:

– kukwazisa nokunika ingcaciso ngenqubo yolwaluko kulo Nyaka 

– Imiba engxulumene nemitshato yesiNtu (Customary Marriages) nezamafa (wills and inheritance) 

– Kwakunye nopheliswa kobundlobongela

Iinkcukacha  ezithe vetshe zifumane ku Chief Eric Mazondwa kule nombolo 073 363 6532.