Indoda isolwa ngokuxhaphaza umama neentsana

Abahlali benikezela ngoxwebhu lwezikhalazo.

Umbutho iVuk’uhambe Self Help Association neqaqobana labahlali base KTC ububambe indibano yokulwa ukuxhatshazwa nokunukunezwa kosapho oluthile kwindawo yabo.

Abahlali batyhola ngelithi olusapho luphila ubomi bentshontsho ngenxa yotata welikhaya nongasahlali nabo.

Abahlali nababelugcwabevu ngumsindo bavuke ngentseni yango Mvulo baya kufaka isimangalo kwinkundla yamatyala yase Phillippi ngelithi makwenziwe indlela yokunqanda lomfo ukuba angabuye abeke umcondo wakhe kwelikhaya.

Abahlali baye bachukumiseka kakhulu xa bebona abantwana belusizana ngaphandle, bengayanga esikolweni kuba lo ndlothoyi ethe wabavalela ngaphandle.

Kuba bekukudala beyibeke esweni imeko yelikhaya, futhi befumana izikhalazo kumama wekhaya, ababahlali nalombutho bathe mabaphakame.

Ngo Mvulo benze umngcelele ukusinga enkundleni befuna umsila wengwe onika utata lo uphuma aphele kwelokhaya.

Ongumphathi we Vuk’uhambe Self Help Association, uMnu Thozi Mciki uthe lamaxhoba nangabamelwane bombutho wabo baphila ubomi bentshontsho

Ubalise ngendlele lendoda ethi yakufika idubadube uxolo ngayo kwelikhaya.

Eyona nto imkhathaza ngamandla kukuba lomfo wemka kudala ekhaya apha qha ubuya nje akuziva efuna ukugeza.

“Ngumbono ombi ukuxhatshazwa komama nabantwana bakhe ngumntu ongasahlali nakwakhe.

Sibona umbono ombi gqitha kwelikhaya. Qho asakufika ubayinto ebantwaneni nakumama.

“Emveni kwexesha elide engekho, ubuye kuleveki wenza umhlola wokuvalela abantwana ngaphandle.

Sibone abantwana bemi ngaphandle bengayanga esikolweni kanti ubavalele. Lento ibeka nobomi babantwana esichengeni,” utshilo uMnu Mciki.

UMnu Mciki uthe enkundleni bacetyiswe ngelokuba badibane nesitishi samapolisa kunye nonontlalontle.

Omnye wabahlali nocele ukuba angachazwa igama lakhe uthe imbi into eyenzeka kumaxhoba. “Lomfo uqhage kwanto abantwana abakwazi kungena.

“Apho imbi ikhona kukuba kwa izihlobo zalomfo zithule, azingeneleli. Kubuhlungu kubantwana nakuthi akumnandanga ukubona bantwana bengcungcutheka ngale ndlela,” utshilo.

Abahlali bathembise ukuya kudibana namapolisa kunye noonontlalontle ingaphelanga leveki.